Förtroendekris för samhällets förmåga att hantera cybersäkerhet | Nexer
Skip to content
VÄLJ SPRÅK VÄLJ LAND
pressrelease
19 jun 2024

Förtroendekris för samhällets förmåga att hantera cybersäkerhet

Tomorrow Report är en återkommande framtidsrapport från Nexer som undersöker svenska folkets syn på digitalisering och ny teknik. Årets upplaga fokuserar på svenskarnas attityder till digitalisering, cybersäkerhet och nationell digital försvarsförmåga – och hur dessa har förändrats från 2022 till 2024.

NÅGRA AV RAPPORTENS HUVUDINSIKTER:

“Rapporten visar tydligt att vi står inför betydande utmaningar med minskat förtroende för digitaliseringen som möjliggörare, samtidigt som Sverige halkar efter på den globala rankingen i cybersäkerhet. Å andra sidan ser vi en fortsatt stark vilja från svenska folket att bidra till nationens säkerhet. Att 8 av 10 svenskar är villiga att bidra med privat digital utrustning till Sveriges försvar bör ses som en resurs och ett starkt vittnesmål om ett enat land”, säger Lars Kry, VD, Nexer Group.

Minskat förtroende för digitaliseringens möjligheter
Den minskade optimismen kring digitaliseringens möjligheter kan kopplas till flera faktorer, inklusive frekventa cyberattacker, en ökad global hotbild, samt en växande medvetenhet om riskerna med digital teknik. Allt färre tror idag att digitaliseringen kan minska antalet konflikter i världen, samtidigt som allt fler tror att den leder till fler farliga vapen. Å andra sidan tror allt fler att digitaliseringen leder till ökad välfärd och bättre brottsbekämpning, vilket belyser digitaliseringens dubbelnatur som möjliggörare och potentiell fredsskapare, men också källa till nya spänningar.

Färre tror att digitalisering leder till ökad demokrati
Svenskarnas tro att digitalisering kan främja demokrati har förändrats med en trend mot ökad skepticism. 77% tror att digitaliseringen leder till statlig övervakning, vilket är en ökning med två procentenheter jämfört med 2022. Oron för att digitaliseringen ökar spridningen av desinformation är fortsatt hög, även om den har minskat något sedan 2022 (från 89% till 84%).

Ökad oro för cyberbrott
Antalet svenskar som uppger att de blivit utsatta för cyberbrott är oförändrat sedan 2022: 25% män och 18% kvinnor. Trots detta känner sig 47% mer oroliga för cyberattacker sedan kriget i Ukraina bröt ut – en ökning med tio procentenheter sedan 2022 – och allt färre vill dela information online. Dessutom har förtroendet för såväl företags som myndigheters förmåga att skydda sig mot cyberbrott minskat sedan 2022. Minskningen är fem procentenheter för företag (från 24% till 19%) och sju procentenheter för myndigheter (från 28% till 21%). Sammantaget tyder detta på en ökad medvetenhet om sårbarheter och konsekvenser av cyberbrott.

“Rapporten visar en alarmerande brist på förtroende för vår förmåga att skydda oss mot cyberbrott. Att endast 2 av 10 svenskar känner sig trygga är därför en kraftig väckarklocka för både myndigheter och företag”, säger Jesper Svegby, VD, Nexer Cybersecurity.

Stark vilja att bidra till totalförsvaret
En majoritet av svenskarna är villiga att låna ut privat digital utrustning som t ex drönare och övervakningssystem till försvaret vid krigs- eller krissituation. Trots en minskning från 86% 2022 till 81% 2024 pekar detta på en omfattande solidaritet att bidra till nationens säkerhet och en hög medvetenhet om digitaliseringens roll i totalförsvaret.

TOMORROW REPORT:
Tomorrow Report – Cybersäkerhet är baserad på två undersökningar genomförda av Kantar Sweden AB och innefattar svar från 2517 svenskar år 2022 och 2000 svenskar år 2024, samtliga mellan 18-79 år. Datan är vägd på kön, ålder och region för att ge ett riksrepresentativt resultat.

OM NEXER GROUP:
Nexer Group är ett internationellt techbolag med rötter i svensk entreprenörsanda och innovationskraft. Nexer har 2500 experter i 15 länder och är en del av Danir-gruppen, ett svenskt privatägt företag med 12 000 medarbetare i 18 länder. Nexer arbetar idag med några av världens största och mest krävande bolag där man tillför expertis inom digital transformation, IT, tech och R&D.

Ladda ner Tomorrow Report – Cybersäkerhet

För mer information, vänligen kontakta:
Jesper Svegby, VD, Nexer Cybersecurity
jesper.svegby@nexergroup.com

Beatrice Silow, Kommunikations- och kulturchef, Nexer Group
beatrice.silow@nexergroup.com