MDM-Master Data Management SE | Nexer
Skip to content
VÄLJ SPRÅK VÄLJ LAND

master data management

DATA som STRATEGISK resurs

BEHOVET AV MDM

Mängden data har ökat oerhört till följd av digitaliseringen av vårt samhälle och därigenom också behovet av att hantera och kontrollera den. Således har detta flöde och lagring av data i olika företagssystem blivit både en utmaning och en möjlighet för organisationer idag.

Nyckeln till en framgångsrik Data Management-strategi är att prioritera den data som är mest kritisk för verksamheten, så kallad masterdata. Denna verksamhetskritiska data bör centraliseras, struktureras och kvalitetssäkras innan den kan utnyttjas full ut.

Genom att arbeta strategiskt med masterdata i ert företag och med ett system på plats kan ni optimera hanteringen och maximera nyttan och värdet.

MENINGEN MED MDM

Masterdata är ett samlingsbegrepp för information om personer, saker och platser som i interaktion med och i relation till varandra ger kontext till en affärstransaktion i ett företag. Masterdata kan vara produktdata, kunddata och leverantörsdata m.m. som man behöver för att bedriva just sin verksamhet – d.v.s. verksamhetskritisk data. Den delas av olika intressenter i hela företaget i ett flertal olika affärsprocesser och system.

Master Data Management, MDM, handlar om att centralisera sitt masterdata, organisera sig, identifiera flöden och automatisera processer på ett sätt som driver verksamheten framåt. Genom att skapa vad som kallas ”Single Source of Truth” kan du undvika dubbletter, förbättra datakvaliteten, snabba upp time-to-market, förhöja kundupplevelsen, reducera manuella processer och öka affärsflexibiliteten för bibehållen konkurrenskraft.

MDM innebär ökad datatransparens och en samarbetsplattform med säker och effektiv delning av mer och bättre data vilket ger ett bättre underlag för analys och beslut. Detta gör att ni kan skala upp snabbare och växa hållbart.

MDM-SYSTEM

Moderna MDM-plattformar hjälper företag att snabbt kunna anpassa sig till förändrade köpbeteenden och nya mer omfattande regelverk och compliance-krav. För att snabbt kunna möta sådana krav behöver du en MDM-plattform som kan skala – både när det gäller mängd och typ av data samt funktioner som stöttar er digitala transformation. För vissa kan det innebära att börja med en enda datadomän som till exempel produktinformation (PIM), och i framtiden utöka med kunddata, leverantörsdata, assets och hållbarhetsdata (multidomän MDM). För andra innebär det att kunna göra löpande uppdateringar direkt i molnet, skapa en samarbetsplattform för PXM, integrera med både interna och externa datakällor eller grunden till att kunna börja arbeta med AI och maskininlärning (ML).

På Nexer tror vi på strategiska partnerskap och att sätta våra kunders verksamhet i första rummet. Vi kommer att rekommendera en lösning som inte bara ger er konkurrensfördelar utan också verktyg som hjälper er att driva er digitala utveckling framåt och leverera på er data management-strategi.

Stibo Systems

Stibo Systems MDM-plattform är hållbar och skalbar för dina framtida affärsbehov.

Stibo Systems plattform STEP stöder multidomän Master Data Management och med hjälp av lösningens ”acceleratorer” kan företag av alla storlekar och komplexitet centralisera sin masterdata, sina datamodeller och affärsprocesser på en enda användarvänlig och dynamisk plattform. MDM-plattformen har inbyggda ”native certified connections” för de flesta större system och ”peka-klicka”-konfigurerbara integrationer för XML, JSON, CSV, Excel men även JMS, REST API eller ”microservices”.

Nexer har varit partners med Stibo Systems sedan 2011 och är idag en global premier partner med ett av de största och högst certifierade STEP teamet i världen.

mer om Våra stibo systems mdm erbjudanden (EN)

DEDUPLICERING OCH GOLDEN RECORD

Många företag kämpar med dubbletter, en situation som kan leda till dåliga kundupplevelser, ohållbara returer, förlust av merförsäljning, tidskrävande datatvättning och faktiskt en ökad risk för bedrägerier och kränkning av personuppgifter. Men du kan inte bara radera en datapost. Den har ägare som behöver få tillgång till informationen, i olika relationer, och det är inte uppenbart vilken post som har den mest pålitliga, fullständiga eller uppdaterade informationen. Kunddata kan till exempel finnas i olika program (ERP, CRM etc.) vilket gör det svårt att veta vilken version du kan lita på. Genom att deduplicera och slå samman olika företagsvyer till en enda vy, även kallat ett “Golden Record”, kan du få tillgång till en gemensam vy och definition. Som organisation har du alltså nytta av både en “Single Source” och en “Single View” (ett “Golden Record”) för flera olika affärsområden och för olika ändamål.

”Lösningen har gjort det möjligt för Husqvarna att automatisera och effektivisera sina processer, samt tillhandahålla systemstöd och funktionalitet för förbättrad datakvalitet. Husqvarna är mycket nöjd med implementeringen av Stibo Systems STEP för MDM & PIM och det pågående samarbetet med Stibo Systems och Sigma (nu Nexer).”
Hillevi Agranius, CIO Husqvarna Group

VIKTEN AV MASTER DATA GOVERNANCE

Masterdata Governance (i själva verket all Data Governance) ses ofta som en administrativ förvaltningskostnad. Governance av masterdata påverkar dock direkt verksamhetens förmåga att skala och uppnå affärsmål. Det behövs en strategi med tydliga policys och regler för lagring, hantering och delning av masterdata. Men dessa måste också förstås och verkställas. En data governance-strategi behöver därför omfatta personer/användare och processer. Precis som er MDM-strategi bör omfatta organisation, processer och system.

Visst finns det IT-program som kan hjälpa till med governance, och ett MDM-system har redan all nödvändig funktionalitet. Men ett system kan bara tillämpa regler som redan är definierade i förväg av en organisation och dess människor. Systemet kan identifiera avvikelser från standarderna och tillhandahålla verktyg för att mäta datakvalitet. Men det är när reglerna är fastställda som ett system kan hjälpa dig att leverera på er datastrategi.

Var lagras data och hur ser flödet ut? Vem behöver tillgång och vem kan göra ändringar? Datainsamling, klassificering och kvalitetskontroll måste tillämpas innan ett ramverk för Data Governance kan sättas upp. Masterdata Governance innebär en överenskommen terminologi och särskilda metadataattribut för att definiera till exempel “kund” för en standardiserad och konsekvent definition det vill säga en “Single view”. På så sätt är MDM och Master Data Governance ömsesidigt beroende av varandra.

VÅR EXPERTIS

Vi har lång erfarenhet av MDM och kan hjälpa er att skapa en framgångsrik strategi för er datahantering. Vi designar och implementerar lösningar och skapar integrationer med de system som behövs. Våra metoder bygger på många års erfarenhet av rådgivning och implementation av MDM och PIM, med många kunder från olika branscher i olika länder.

Vi har ett analytiskt tillvägagångssätt och tror på en agil konfigurations- och implementationsmetodik. Vi är övertygade om att vi först måste analysera och definiera relevanta affärs- och dataprocesser tillsammans med kunden för att designa bästa möjliga lösning.

“Working with data across different locations, systems and suppliers puts up costly barriers, and complicates our commitment to being transparent in everything we do. Remaining true to our character and our customers, while continuing our speed of growth, required a rapid, comprehensive solution. This is why Stibo Systems’ Product MDM solution was so appealing.”
Albin Junhede, Sustainability Report System Lead at Oatly AB.

ta kontakt!

Fyll i dina uppgifter och lite om vad din förfrågan gäller så att rätt person kan återkoppla till dig.

Vill du arbeta strategiskt med data?
Fredrik Larsson
CEO, Nexer Data Management

+46 733 20 73 13
fredrik.larsson@nexergroup.com

contact person