Outsourca din utvecklingsavdelning | Nexer
Skip to content

outsourca din utvecklingsavdelning

Tvekar du? DÅ SKA DU LÄSA DET HÄR!

I takt med den accelererande teknikutvecklingen blir det allt viktigare att utveckla egna IT-system i syfte att fortsätta digitalisera i ett tempo som gör att du håller konkurrenterna på avstånd. Driver du en egen utvecklingsavdelning medför det här en mängd utmaningar. Du har säkert stött på några av dem:

— Det är huggsexa om duktiga utvecklare som i slutändan ofta väljer ett IT- eller techbolag som arbetsgivare.

— Det är svårt att skala upp och ner. Du har de resurser du har. Ibland är det för mycket att göra och andra gånger för lite. Kanske lägger ni då tid på icke-prioriterade uppgifter för att fylla upp tiden.

— Du har inte resurser nog att anställa alla upptänkliga specialistkompetenser utan får fokusera på att ha de viktigaste på plats. Och de får göra allt.

— Du vill utnyttja fördelarna med offshore (lägre pris och stor tillgång på kompetens) men har inte tillräcklig erfarenhet eller upparbetade kontakter för att upphandla sådana tjänster.

— Du känner osäkerhet kring utvecklingsavdelningens kvalitet och effektivitet. Du har ju inget att jämföra med eller erfarenhet från jämförbara organisationer.

— Du vet inte om ni hänger med i utvecklingen. Det är lätt att bli hemmablind. Hur gör andra jämförbara organisationer och vad kan ni lära er av dem? Utan insyn är det svårt att veta.

— Din organisations IT-system blir allt oftare föråldrade. Ni fokuserar i första hand på ny funktionalitet. Modernisering blir ständigt nedprioriterad eller finns överhuvudtaget inte på agendan. Inte heller är det någon som känner ansvar för den tekniska lösningen som helhet. Till slut har ett IT-system nått ”vägs ände” och behöver skrivas om från grunden.

Vad göra? En outsourcad utvecklingsavdelning kan vara ett smidigt sätt att lösa dina problem.

Vad ger en outsourcad utvecklingsavdelning?

Med en outsourcad utvecklingsavdelning kan du andas lugnt och sänka axlarna. Leverantören ansvarar för att tillhandahålla den kapacitet och de specialistkompetenser du behöver, när du behöver dem. Avtal er emellan specificerar kapacitet och servicegrad (tillgänglighet och svarstid) baserat på dina behov. Med bara några få veckors framförhållning kan de hjälpa dig skala upp eller ner kapaciteten utifrån vad du behöver.

Tillgång till stor erfarenhet

Med en outsourcad utvecklingsavdelning får du en partner som parallellt jobbar med och har stor erfarenhet från jämförbara organisationer. Du får information om aktuella trender hos dem och på marknaden i stort samt även inspiration. Samtidigt följer ni upp arbetet gemensamt och kontinuerligt och har en dialog om det arbete som utförs. Hur kan det förbättras och effektiviseras? Det i kombination med en beprövad styrmodell gör det möjligt att planera, styra och följa upp utvecklingsarbetet på både operativ och strategisk nivå.

Vikten av en ansvarsfördelning

Det är fördelaktigt att göra en ansvarsfördelning i samarbetet med en leverantör. Det mest effektiva är att du som kund fokuserar på verksamheten och vilka behov samt vilken funktionalitet som behöver prioriteras för att ge er mest nytta. Leverantören, å sin sida, ansvarar för den tekniska helheten och kvaliteten för att säkerställa att IT-systemet hänger med i teknikutvecklingen. Det gör underhållet enklare och ökar tillgängligheten och säkerheten.

Offshore

Har du behov av offshore kan leverantören via etablerade kanaler sätta samman ett ”mixat” team av lokala resurser och offshore. Det ger även fördelar i form av smidigare kommunikation; du kommunicerar i första hand med dina lokala teammedlemmar. De kan i sin tur vidarebefordra uppgifter till offshore.

Känns det fortfarande lite oroligt och osäkert?

Som du ser finns det många fördelar med att ta hjälp av en outsourcad utvecklingsavdelning. Samtidigt är det fullt förståeligt att du kan känna en viss oro. Hur ska du ta första steget? Vilket förarbete krävs av dig? Och hur ska du, när du väl står där med din outsourcade utvecklingsavdelning, kunna styra så att rätt arbete prioriteras och utförs på ett kostnadseffektivt sätt? Det kan lätt förefalla enklare och mindre ”farligt” att ta in resurskonsulter på plats och mer bekvämt att arbeta ”ad hoc” med det operativa.

Ökad styrning och effektivitet 

Faktum är att en outsourcad utvecklingsavdelning kan öka kostnadseffektiviteten och dina möjligheter att styra. Detta genom befintliga, väl använda och bevisat effektiva samarbetsmodeller. Genom dessa får du som kund full insyn i det dagliga arbetet och kan enkelt och effektivt prioritera och styra vad som ska göras. När en extern leverantör sköter din utveckling blir dessutom utvecklingskostnaderna och det du får ut av dem mer tydliga. Det underlättar för din ledning när de kontinuerligt ska följa upp och utvärdera utvecklingsarbetet med syfte att få det så kostnadseffektivt som möjligt.

EXTERN UTVECKLINGSAVDELNING FIXAR BESIKTNINGSSYSTEMET

DEKRA är ett av världens ledande provnings- och certifieringsföretag. Affärsområdet Industrial Inspections utför tekniska kontroller för ökad person- och driftsäkerhet. Det innebär besiktning av allt från hissar och rulltrappor till pannor för fjärrvärmeanläggningar. DEKRA:s egenutvecklade besiktningssystem Safehub är det viktigaste IT-stödet i verksamheten och används i allt från att boka, planera och utföra besiktningarna till att skapa underlag för fakturering och kundportalen. Här kan kunderna få information om alla sina besiktningsobjekt och deras status.